Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ


Πρωτοποριακές οι ιδέες του Αγίου - και άγνωστες ίσως για πολλούς -  για την άθληση και τους αθλητικούς συλλόγους ειδικότερα.
Η Ιερά Σύνοδος  της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά από έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Φυσικής αγωγής το 2006 ανακήρυξε τον Άγιο Νεκτάριο προστάτη της Φυσικής Αγωγής.

Εκατό (100) χρόνια από τη κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου συμπληρώνονται φέτος , την 9 Νοεμβρίου  και από την 20 Απριλίου 1961 , επίσημη ανακήρυξη του ως Αγίου της Εκκλησίας μας, συμπληρώθηκαν πενήντα εννέα (59) χρόνια.
Πέραν των άλλων, ο Άγιος Νεκτάριος  διετέλεσε Διευθυντής της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής για 14 χρόνια προσφέροντας σπουδαίο έργο απέναντι στη νεολαία. Το 1894, χρονιά που ανέλαβε Διευθυντής, η Ριζάρειος Σχολή μαζί με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο , τη Σχολή Ευελπίδων και το Αρσάκειο , ήταν από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας.
Στο μεγάλο συγγραφικό του έργο, υπάρχουν  αρκετά κείμενα στα οποία υποστήριζε τη « σύμμετρο σωματική γυμνασία » όπως έλεγε  της νεολαίας, τονίζοντας ότι η Πολιτεία πρέπει να μεριμνά και να ενδιαφέρεται  για την ύπαρξη  αθλητικών συλλόγων.
Παρακάτω ας διαβάσουμε  τμήμα από μια  ομιλία του για τους αθλητικούς συλλόγους, που δείχνει πόσο φωτισμένος ήταν, πόσο μπροστά έβλεπε, αλλά και πόσο επίκαιρη είναι σήμερα η ομιλία του.
« Ταύτης της αρετής την επίτευξιν δέον να επιδιώκωσιν οι γυμναστικοί σύλλογοι, οίτινες προς τοις άλλοις να προτίθενται δια της συνεχούς ομιλίας των εταίρων να συσφίγξωσι τους δεσμούς της φιλίας, να αδελφοποιήσωσι  την νεολαίαν , να διασκεδάσωσι τας ταπεινάς αντιπαθείας  και αντιζηλίας , ν’ αποσπάσωσιν αυτήν των ματαίων και ανωφελών ασχολιών, να εισαγάγωσιν εις το στάδιον της προπαρασκευής , ν’ αναπτύξωσι την ευγενή άμιλλαν , αυξήσωσι  την φιλοτιμίαν , απομακρύνωσι  την αργίαν, την γενέτειραν της ακηδείας, της χαυνότητας , της αμελείας  και πάσης κακίας και προπαρασκευάσωσιν άνδρας κρατερούς προς υπεράσπισιν των δικαίων της πατρίδος. Τοιούτος δέον να η ο σκοπός των συλλόγων.»
[….] «Την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα των τοιούτων συλλόγων αι κοινωνίαι , κατανοήσασαι, εκθύμως αυτούς υπεστήριξαν . Προς επίτευξιν δε του επιδιωκομένου  σκοπού , δέον οι γυμναστικοί ούτοι σύλλογοι να τύχωσι της προσηκούσης υποστηρίξεως , των τε επιτοπίων  δημοτικών αρχών , των πολιτευτών και πάσης εν γένει  της κοινωνίας , μάλιστα δε της ευπορούσης  τάξεως, όπως βαδίσωσιν απροσκόπτως προς το στάδιον  του αγώνος  και εκπληρώσωσιν  ασφαλώς τον οποίον προτίθενται μέγαν σκοπόν.»
Υ.Γ Το κείμενο της ομιλίας ελήφθη από το βιβλίο
«Άγιος Νεκτάριος , Ο Άγιος της αγάπης και της συγνώμης»
της κυρίας Σοφίας Ν. Σφυρόερας εκδόσεις Πεδίο    . 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου